(C)2020 Star5 

 

2018/11/18 カートランド四国 大会リザルト
(2018シリーズ 第6-7戦)